0 ) { $registro = mysql_fetch_array($result); return $registro['nom']; } //IF return ""; } //FUNCTION if (!isset($_GET['id'])) { die("No se encuentran los datos solicitados."); } //averigua en quina pàgina està /*if ( isset($_GET['id']) ) { $sqlp = "SELECT `id` FROM `mcataleg` WHERE `id_orig`=".strip_tags($_GET['id'])." ORDER BY `orden` ASC, `data` DESC"; $resultp = @mysql_query($sqlp,$db); $np = @mysql_num_rows($resultp); $id = intval($_GET['id']); for ($i=0; $i<$np; $i++) { $registrop = @mysql_fetch_array($resultp); if ( $registrop['id']==$id ) break; } //for $_GET['pag'] = floor($i/$nregs); $regactual = ($_GET['pag'] * $nregs); @mysql_free_result($resultp); } //if*/ //------------------VEURE PRODUCTES DE LA CATEGORIA--------------------------------------------------- $filtreID = ""; if ( isset($_GET['id']) ) { $idgrup = $_GET['id']; //S'ha triat la categoria $sqlcat = "SELECT * FROM `mcataleg` WHERE `estado`='on' AND `estitol`=0 AND `id_orig`=".$idgrup." ORDER BY `orden` ASC,`id` DESC"; } else { //No s'ha triat la categoria. Per defecte, la primera de la llista $sqlcat = "SELECT `id`,`nom` FROM `mcataleg` WHERE `estitol`=1 AND `estado`='on' ORDER BY `orden` ASC,`id` DESC"; $result = @mysql_query($sqlcat, $db); $registro = @mysql_fetch_array($result); header("Location: "."cat-".StringToUrlString(substr(strtolower($registro['nom']),0,55))."-".strval($registro['id']).".html"); } //Extrau el títol de la categoria $result = @mysql_query("SELECT `id`,`ref`,`nom` FROM `mcataleg` WHERE `id`=".$idgrup." AND `estitol`=1 AND `estado`='on'",$db); $registro = @mysql_fetch_array($result); $titolCategoria = $registro['nom']; $titolcatlinks = "cat-".StringToUrlString(substr(strtolower($registro['nom']),0,55))."-".strval($registro['id']); //Composa l'arbre de dependències... $sqlc = "SELECT `nom`,`desc`,`arbre` FROM `mcataleg` WHERE `id`=".$idgrup." AND `estitol`=1 LIMIT 1"; $resultc = @mysql_query($sqlc,$db); $registroc = @mysql_fetch_array($resultc); $arbre = ""; $llista = explode(",", $registroc['arbre']); $idmain = "0"; for ( $j=0; $j0) ) $idmain = $auxid; if ( strlen($arbre)>0 ) { $arbre .= ", "; } $arbre .= ExtrauNomArbre($auxid); } //FOR if ( strlen($arbre)>0 ) { $arbre .= ", "; } $arbre .= $registroc['nom']; $idcat = $idgrup; $nomcataleg = $registroc['nom']; $desccataleg = $registroc['desc']; $titolcatlinks = "cat-".StringToUrlString(substr(strtolower($registro['nom']),0,55))."-".strval($registro['id']); @mysql_free_result($result); ?> Numismatica V.Craven-Bartle -

1 ){ for ( $i=1; $i<=$npags; $i++ ) { //enllaç de la pàgina actual? if ($i>1); if ( $i!=($pagina+1) ) { if ($i>1) { $pag = "-pag".$i; } else { $pag = ""; } $link = "cat-".StringToUrlString(substr(strtolower($titolCategoria),0,55))."-".$_GET['id'].$pag.".html"; ?>

0 ) { $cuentaletra=65;// for ( $i=0; $i<$n; $i++ ) { $registro = mysql_fetch_array($result); $resultf = @mysql_query("SELECT `file` FROM `marxius` WHERE `tipus`='PicCataleg' AND `id_orig`=".$registro['id']." ORDER BY `orden` ASC LIMIT 1",$db); $nf = @mysql_num_rows($resultf); $foto = ""; if ($nf>0) { $registrof = @mysql_fetch_array($resultf); if ( strlen(trim($registrof['file']))>0 ) { if ( file_exists($rutafotos.urlencode(getThumbnail($registrof['file'],'mini1'))) ) $foto = $rutafotosweb.urlencode(getThumbnail($registrof['file'],'mini1')); } @mysql_free_result($resultf); } $link = StringToUrlString(substr(strtolower($registro['nom']."-".$registro['ref']),0,65))."-".substr("00000".$registro['id'],-5).".html"; ?>
[sin foto]

...

Precio: €

RESERVADO VENDIDO
1 ){ for ( $i=1; $i<=$npags; $i++ ) { //enllaç de la pàgina actual? if ($i>1); if ( $i!=($pagina+1) ) { if ($i>1) { $pag = "-pag".$i; } else { $pag = ""; } $link = "cat-".StringToUrlString(substr(strtolower($titolCategoria),0,55))."-".$_GET['id'].$pag.".html"; ?>